Pedro Almodovar’?n yönetmenli?ini yapt??? Annem Hakk?nda Her ?ey, o?lunun ölümünden sonra kendini bir zamanlar terk etti?i yere dönmek zorunda hisseden bir kad?n?n hikayesiyle ba?larken bir yandan da bizi bir çok farkl? kad?nla tan??t?r?r. Kad?n filmlerinin yönetmeni olarak tan?nan Almodovar çözümü yine k?z karde?li?in gücünde bulacakt?r.

Film sonras? olu?turulan tart??mada karakterler ve onlar?n hikayeleri çözümlenirken bir yandan da toplumsal cinsiyet rolleri sorgulanm??t?r.

 Denzel Ward Womens Jersey