UNIVERSUS

DEN?Z KABU?U GÜNLER? VII

Etkinlik Raporu

 

“Tek Tanr?l? Dinler Kar??s?nda Kad?n”

Prof. Dr. Fatmagül Berktay

 

Tarih: 15 Mart 2018, Per?embe

Deniz Kabu?u Günlerinin yedinci etkinli?inde, Prof. Dr Fatmagül Berktay’? "Tek Tanr?l? Dinler Kar??s?nda Kad?n” isimli eseri oda??nda a??rlad?k.

Disiplinler aras? bir yakla??mla kad?n?n ikincilli?inin do?al kabul edilerek bunun, kad?n bedeninin denetlenmesinin me?ru gerekçesi say?lmas?n?n ataerkil sistemin ay?rt edici bir özelli?i oldu?u üzerinde dururken benzer ko?ullarda ortaya ç?kan bu üç tektanr?l? dinin de kad?nlara ili?kin tutum ve anlay???n?n geçen zamana ra?men pek bir de?i?iklik göstermedi?i ele al?nd?.

 

 Chris Kreider Womens Jersey