UNIVERSUS

PROJE JÜR?S?

Etkinlik Raporu

 

“Día”

Baran Erdo?an

Bilge Kobak

Dilara Selçuk

Konuk Jüri: Doç. Dr. Gül Köksal

 

Tarih: 14 May?s 2018

"Sorunlar?n çoklu?una kar?? çözümlerin çoklu?unun önerisi olarak Día..."

"Sürdürülebilir gelece?ini tasarla" temas? alt?nda mimari bir proje olarak Baran Erdo?an, Bilge Kobak ve Dilara Selçuk taraf?ndan tasarlanan Día'n?n jürisi Doç. Dr. Gül Köksal'?n kat?l?m? ile gerçekle?ti.

Baran Erdo?an, kozmopolit bir ?ehir olarak ?stanbul’un her gün giderek ço?alan farkl?l?klar? ile çok eski zamanlardan bu yana etkileyici ?ehir örneklerinden biri olma özelli?i ta??d???n? ve bu büyümenin beraberinde kültür, e?itim ve çevre üzerinde yeni sorunlar getirdi?ini sunumunda anlatt?. Sonras?nda Día’n?n Latincedeki mitolojisinden bahsederek, proje alan? için nas?l Be?ikta? Zafir Konaklar?’n?n seçildi?ini anlatt?.

Bilge Kobak, Zafir Konaklar?’n?n ?u anki kurgu olan pratik ve teori aras?nda yap?m ö?rencileri için nas?l bir alana dönü?tü?ü, sürdürülebilir çevre teknolojilerinin tarihi yap?lara nas?l entegre edildi?ini anlatt?.

Doç. Dr. Gül Köksal projeyi mimari aç?dan de?erlendirirken di?er kat?l?mc?lar da proje üzerinden görü? belirttiler.

 Albert Pujols Authentic Jersey