UNIVERSUS

PROJE JÜR?S?

Etkinlik Raporu

 

“Día”

Baran Erdo?an

Bilge Kobak

Dilara Selçuk

Konuk Jüri: Doç. Dr. Gül Köksal

 

Tarih: 14 May?s 2018

"Sorunlar?n çoklu?una kar?? çözümlerin çoklu?unun önerisi olarak Día..."

"Sürdürülebilir gelece?ini tasarla" temas? alt?nda mimari bir proje olarak Baran Erdo?an, Bilge Kobak ve Dilara Selçuk taraf?ndan tasarlanan Día'n?n jürisi Doç. Dr. Gül Köksal'?n kat?l?m? ile gerçekle?ti.

Baran Erdo?an, kozmopolit bir ?ehir olarak ?stanbul’un her gün giderek ço?alan farkl?l?klar? ile çok eski zamanlardan bu yana etkileyici ?ehir örneklerinden biri olma özelli?i ta??d???n? ve bu büyümenin beraberinde kültür, e?itim ve çevre üzerinde yeni sorunlar getirdi?ini sunumunda anlatt?. Sonras?nda Día’n?n Latincedeki mitolojisinden bahsederek, proje alan? için nas?l Be?ikta? Zafir Konaklar?’n?n seçildi?ini anlatt?.

Bilge Kobak, Zafir Konaklar?’n?n ?u anki kurgu olan pratik ve teori aras?nda yap?m ö?rencileri için nas?l bir alana dönü?tü?ü, sürdürülebilir çevre teknolojilerinin tarihi yap?lara nas?l entegre edildi?ini anlatt?.

Doç. Dr. Gül Köksal projeyi mimari aç?dan de?erlendirirken di?er kat?l?mc?lar da proje üzerinden görü? belirttiler.

 Albert Pujols Authentic Jersey

 

 

UNIVERSUS

 

AGORA

 

Etkinlik Raporu

 

 

 

“Devrim Fikri Üzerine”

 

Dr. Ali Yalç?n Göymen

 

 

 

Tarih: 22 Mart 2018

 

UNIVERSUS AGORA’n?n ilk etkinli?ine “devrim fikri üzerine” yeniden dü?ünmeye ça??ran akademisyen Ali Yalç?n Göymen konuk oldu.  Etkinlikte güncel siyasetin kriz halinden ç?k?? yollar?n?n mümkün olup olmad??? üzerine tart??malar yürütüldü. Ali Yalç?n Göymen’in ?ubat 2018 tarihinde Habitus Kitap taraf?ndan yay?mlanan ‘Devrim Fikri Üzerine’ adl? kitab?n?n içeri?i üzerine bir sunum gerçekle?tirildi.

 

Yabanc?la?ma kavram?n?n analizi ve devrimci öznenin yabanc?la?m?? insan?n mevcut ko?ullar içerisinde bir reddedi?i ile kurulacak oldu?u ve bu reddedi?in efsunlu bir an olmad???n?n alt? çizildi. Bu ba?lamda Marx’?n kavramlar?na geri dönerek yeniden dü?ünü?ün yarataca?? imkanlar sorguland?.

 

Çal??man?n temel argüman? olarak devrimci öznenin kurulu?unun zorunluluk oldu?u fakat mevcut krizlerin bir sonucu olarak kendili?inden ç?kmayaca?? belirtildi. Temsiliyet ve demokrasi, ekolojik kriz ve cinsiyet e?itsizli?inin bütüncül anlamda yeni devrimci öznenin a?mak zorunda oldu?u temel meseleler oldu?u vurguland?.

 

Etkinlik kapsam?nda mü?terekler literatürü irdelendi ve mü?terekler siyaseti üzerine dü?ünmeye davet edildi.

 

 

 

 Ryan Tannehill Authentic Jersey

Sineversus’da bu hafta Polonyal? ünlü sinemac?  Krzysztof Kieslowski’in 1988 y?l? yap?m? Cannes film festivali jüri özel ödüllü filmi Öldürme Üzerine Bir Film’in gösterimi yap?ld?. Gösterim sonras? yap?lan tart??mada Kieslowski’nin gerçeklik alg?s?na ve sinema tasvirine de?inildi. Filmde yap?lan hukuk ele?tirisi, Kieslowski’nin gerçeklik alg?s? etraf?nda ?ekillenirken; kötülü?ün, ölümün heryerde oldu?unu ve bunu cayd?rma, ceza giri?imleri gibi, engellemelerin mümkün olmayaca??n? görmekteyiz. Di?er bir de?i?le, insanlar?n, gerçekli?in hakikatini perdeleme  çabas?n?n bo?a oldu?unu Kieslowski bu filmde de izleyicinin surat?na vuruyor.

 Landon Collins Womens Jersey

 

UNIVERSUS

DEN?Z KABU?U GÜNLER? VII

Etkinlik Raporu

 

“Tek Tanr?l? Dinler Kar??s?nda Kad?n”

Prof. Dr. Fatmagül Berktay

 

Tarih: 15 Mart 2018, Per?embe

Deniz Kabu?u Günlerinin yedinci etkinli?inde, Prof. Dr Fatmagül Berktay’? "Tek Tanr?l? Dinler Kar??s?nda Kad?n” isimli eseri oda??nda a??rlad?k.

Disiplinler aras? bir yakla??mla kad?n?n ikincilli?inin do?al kabul edilerek bunun, kad?n bedeninin denetlenmesinin me?ru gerekçesi say?lmas?n?n ataerkil sistemin ay?rt edici bir özelli?i oldu?u üzerinde dururken benzer ko?ullarda ortaya ç?kan bu üç tektanr?l? dinin de kad?nlara ili?kin tutum ve anlay???n?n geçen zamana ra?men pek bir de?i?iklik göstermedi?i ele al?nd?.

 

 Chris Kreider Womens Jersey

Pedro Almodovar’?n yönetmenli?ini yapt??? Annem Hakk?nda Her ?ey, o?lunun ölümünden sonra kendini bir zamanlar terk etti?i yere dönmek zorunda hisseden bir kad?n?n hikayesiyle ba?larken bir yandan da bizi bir çok farkl? kad?nla tan??t?r?r. Kad?n filmlerinin yönetmeni olarak tan?nan Almodovar çözümü yine k?z karde?li?in gücünde bulacakt?r.

Film sonras? olu?turulan tart??mada karakterler ve onlar?n hikayeleri çözümlenirken bir yandan da toplumsal cinsiyet rolleri sorgulanm??t?r.

 Denzel Ward Womens Jersey