“Taktim etti?im ?ey ekip çal??mas? alter egomla,

 Takdir et i?i.”

 

Mü?terek-ler asl?nda neoliberal hegemonyaya kar?? ortaya ç?kan direni? hareketlerinin tan?mlanmas?nda kullan?ld???nda akademi için oldukça heyecan vericiydi. Ekoloji mücadelesi ve bunun için gerçekle?tirilen yerel direni?lerin tan?mlanmas? için referans kavram olarak kullan?lmaya ba?land?. Daha sonra hayat?n her alan?na nüfüs eden kapitalist hegemonya bize gösterdi ki, direni? her yerdeydi.

??te bu denemede sorgulamak istedi?im ?ey, mü?terek kavram?n?n bu direni? hareketleri ile birlikte akademinin kapal? kap?lar?n? kendi lehine aç?p açmad???d?r. Yerel direni? pratiklerinin neoliberal hegemonyaya kar?? verdikleri mücadelede akademinin bu a?lara katk?s?n?n ölçülmesi üzerine odaklanmaya çal??aca??m.

?lk olarak mü?terek literatürü bir tak?m mülkiyet ve ortak kullan?m tart??mas? üzerinden hareket ediyordu. Mesele ortak olan?n savunulmas? ve ya?at?lmas? olunca hepimizin ula?mak zorunda oldu?u maddeler etraf?nda kümelenme ya?and?. Mü?tereklerin Trajedisi ile Garrett Hardin ve ona alternatifi gösteren Elinor Ostrom do?al kaynaklar?n kullan?m? üzerine incelenebilir iki görü?ü temsil etmektedir. ?sterseniz bak?n fakat benim fikrimi sorarsan?z günümüzde ya?ayan sen ve ben için oldukça bo? bir tart??man?n yürütüldü?ünü dü?ünmeniz muhtemel. Fakat do?al kaynaklar?n temellük edilmesi ve kullan?lmas? hali üzerinden devam eden akademik tart??malar neoliberalizmin becerisiyle farkl? direnç alanlar?n? bu literatüre dahil etti.

Mü?terek olan? en geni? anlam?yla payla?t???m?z her ?ey olarak tan?mlarsak bir kafa kar???kl??? yarataca??n? dü?ünüyorum. Kendi hayat mücadelemizi verirken mü?terek bir ?ekilde gerçekle?tirdi?imiz ?eylerin fark?na varmal? m?y?z? Literatürde genel olarak mü?terek olan?n hava, su, toprak veya kültür, folklör ve dili betimledi?inden bahsedilir. Hayat mücadelesinin içinde kulland???m?z ?eylerin bunlar oldu?una itiraz?m yok. Fakat akademinin neoliberal hegemonyaya ve onun ayg?tlar?na kar?? ortaya koydu?u ve çözümler geli?tirdi?i bu kavramlar kümesinin oldukça kaçamak oldu?unu dü?ünmekteyim.

 

“Yoksul ve dü?künü anlatmaya yetmiyordu literatür jargonu,

Arabeskler ötelendi. Kime küfür bu hayk?r?? ahmak,

Onlar senin olmaman? istiyorlar burada. Olacak!”

Evet! Kaçamak olarak nitelendirdi?im ?ey için burada sayfalarca sebep sunabilirim. Ancak öncelikle anlamam gereken ?ey mü?terekler siyasetinin kentli oldu?udur. Kentlerde ya?ayan insanlar?n nefes alacaklar? alanlar?, s?k?c? ya?amlar?ndan uzakla?ma imkanlar?n?, savunma mücadelesidir. Bu mücadelenin ya?am?n süreklili?i aç?s?ndan elzem oldu?unun bilincindeyim. Bunu anlarken ?u ana kadar mü?terekler siyasetinin ortaya koydu?u pratiklerin kentlerin varo?lar?ndan ç?kmad???n?n da bilincindeyim. Kentin varo?lar?na de?iyor olmas? ile kar??t?r?lmamas?n? rica ediyorum. Kaçamak bir aray?? oldu?unu bu sebeple iddia ediyorum.

Öte yandan kentli olmas? hali ta?raya dokunu?unda da hissedilmektedir. Ta?ran?n ya?am mücadelesinin çal???lmas? ve görünür k?l?nmas? hali bir çözüm olmak yerine ortaya konulmas? gereken bir nesne halini alm??t?r. Oradaki mücadele buraya yans?t?l?r ve desteklenmesi için görünür k?l?n?r. Böylece mücadeleye katk? sunmak tweetlere ve facebook payla??mlar?na kal?r. Bu hareketlere dokunmak ise bir avuç insana kal?r. Bunun ötesinde kentlerin ta?ray? savunmak ad?na kitlesel mobilizasyonunu sa?lamaz.

Bizim ahaliyi muhalif akademi olarak nitelendirirsek, üretilen fikirlerin ?ehrin dehlizlerine ve ta?raya etki etmesi için ne yap?lmas? gerekir sorusu sürekli akl?m?zdad?r. Bu soru koca duvarlarla çevrili zihinlerimizde etki alanlar? kurmak istememizden do?ar. Hastal?kl?d?r. Fakat mü?terekler siyaseti ortak olan?n savunulmas? ve ya?at?lmas? anlam?na geliyorsa neden bu pratiklerin yarat?lmas?n? tart???r?z. ?çinde bulundu?umuz toplumsal ili?kiler bütünü tam da bu ortak olan?n kendisi de?il midir?

Piere Dardot ve Christian Laval “Mü?tere?in Arkeolojisi” isimli çal??malar?nda kar?? olan?n kurulmas? için i?tirak eden bireylerin birlikte yükümlülü?ü sa?lad???n? iddia ederler. Neoliberal toplumsal ili?kilerin var oldu?u alanda mü?terek prati?in gerçekle?mesi birlikte yükümlü olma haline ba?lanm??t?r. Neoliberal kapitalizmi a?ma yolunu birlikte yükümlülü?ü sa?layacak bir grup insan?n bir araya gelerek ortak olan? topluluk lehine temellük etmesine dayand?r?rlar. Bu pratiklerin geni?lemesi ve bir araya gelmesi için dünya çap?nda mü?tere?in kurulmas?n? sal?k verirler. Kullan?m hakk?n?n payla??lmas? için mü?terek hukuk geli?tirilmesinin önemine vurgu yapmay? ihmal etmezler. Tüm bunlar? gerçekle?tirecek olan ise kurucu praksis olarak nitelendirdikleri birlikte eylemedir. Yani insanlar?n bulundu?u alanlar? korumak için eyledikleridir. Bu sayede post kapitalist toplumun kurulmas? sa?lanabilir.

Yukar?da bahsedilen plan?n politika önerileri oldu?unu ifade edelim. Dolay?s?yla mü?terekler siyasetinin geldi?i noktan?n dönü?türücü bir momentumu arad???n? söylenebilir. Bu olumludur fakat kaçamak oldu?unu de?i?tirmez. Çünkü neoliberal kapitalizmin bütüncül bir analizini yapmaktan uzakt?r. Ekonomi politi?ine de?inmez ve neoliberalizmin ortak olan? hangi ayg?tlarla yaratt???n?n üstünü çok açmaz. Kültür, folklör, hukuk, demokrasi, adalet ve di?er koca koca kavramlar?n mevcut toplumsal ili?kileri içerisinde hangi i?levleri gerçekle?tirdi?ini aç?klamaktan uzakt?r. Bununla birlikte bu ili?kiler bütününü aç?klamaya çal??an bir çok tarihsel birikimi bir ç?rp?da görmezden gelir. 21. Yüzy?lda devrim üzerine deneme olarak ortaya at?lan bu fikirlerin gerçekle?mesi için hangi yolu izleyece?i oldukça belirsizdir. Fakat bu denemede nitelikli bir ele?tiri verme niyetinde olmad???m? söylemi?tim.

Kaçamak olma meselesine odaklanal?m. Yukar?da bahsetti?im gibi akademinin yapt??? belirli bir alan üzerine fikirler geli?tirmek ve ortaya atarak onun tart??ma ba?latmas?n? beklemektir. Genel olarak etkinin ve kökünden bir dönü?ümün gerçekle?mesi için eyleme geçme hali oldukça nadir gözlemlenir. Gözlemlendi?inde ise devlet ayg?t?n?n h??m?na u?rar. Mevzileri kazmam??t?r. Dolay?s?yla bir alan?n içerisinde ayd?n olma ve olmayanlar? yontma meselesine dönü?ür. Bu alan?n içerisinde ?ehrin dehlizlerinden ve ta?radan gelenlere ço?u zaman yer olmaz.

Olacak! ?ehrin varo?lar? kendine has adab?yla bir tak?m i?lerin sürdü?ü mekanlar olarak kar??m?za ç?kar. Giyim, konu?ma, sosyal etkinlikler, aç?k hava faaliyetleri gibi ?eylerin olu?turudu?u bir ortakl?k vard?r. Mü?terek bir ?ekilde bu semtlerin insanlar? bunlar? gerçekle?tirerek toplumsal ili?kileri yeniden üretirler.Bir tehlike ile kar??la?t?klar?nda ise kendi bildikleri yöntemlerle buna kar?? direni? pratikleri geli?tirirler. Benim semtimde ço?u zaman çat??mad?r. Kentsel dönü?üm meselesi üzerine bir örnek verirsek benim mahallemde olu?an tepki belediya ba?kan?n? silahla tehdit etmekten ve belediye meclisini basmaktan ibarettir. Fakat bir ba?ka yerde park meclisleri, imza kampanyalar? ve davalar olabilir. Hatta bir ba?ka yerde bu tarikat üzerinden toplulu?un kendini korumak için baz? kademelerde yer edinmesi dahi olabilir. Ancak genel olarak hedef o alan?n ve ili?kiler bütününün sürmesini sa?lamakt?r.  Öte yandan meselemiz tüm bu apayr? ili?kilerin bir arada olmas?na m? odaklanmal?d?r? Herkesin herkes için olmas? ayr? dünyalar?n insanlar? için oldukça soyut kal?r. Çözüm yöntemleri çat??malara yol açacakt?r.

Mü?terek olan?n pe?ine dü?tüysek terk etmem gereken ?eylerden birinin herkes için olma hali oldu?unu anlam?? bulunuyorum. Politik bir mücadele herkes için olamaz. Dolay?s?yla bu herkes için adaletli ve e?itlikçi bir dünya yaratma tatl??l???n? bir kenara b?rak?yorum. Kavgadan kaç?lmaz.

“Kimi intaharlar gibi bir anlam ta??yor yok olu?um.

Minik isyanlar gibi birikip vandalla??yor, korkuyu ?uh kahkahalar sar?yor.”

Bir topluluk kurmak ve burada bir araya gelmi? bireylerin toplulu?un tamam? ad?na emek harcamas?n? sa?lamak hedefim. Bunu yaparken odaklanmam?z gereken ?ey ise yeni olan? kurman?n ne demek oldu?udur. Mevcut ili?kilerin sürdürülmesi yerine yeni olan ili?ki biçimlerini aramal?y?z. Bir topluluk kurmak meselesi öznenin kendi ba?lam?nda bulunan nesneleri dönü?türme potansiyeline odaklanabilir. Yani senin önce kendi al??kanl?klar?ndan ba?layarak etraf?na yayd???n bir dönü?üm sürecidir. Mahallenden ba?layarak bütüncül bir ili?ki biçimini kurman?n yollar?n? mü?terek bir aray??a dönü?türmen demektir. Ekonomik üretim araçlar?n?n kontrolü ve i?leyi?inden tutunda dilin kullan?m pratiklerine kadar geni? bir çaban?n ürünü olmal?d?r. Öyle ki gelenek ve göreneklerin ele?tirel yeniden kurgulanmas?na odaklan?r. Tüm bunlar? yaparken soyut kavramlar?n mevcut hegemonik ili?kilerin ürünü oldu?unu ve bu ili?ki a??n? yeniden kurmakla görevli oldu?unun fark?nda olmak ilk kurald?r. Dolay?s?yla içinde bulundu?umuz durum tutunacak dal? olmayan bir grup insan?n dayan??ma halini yans?t?r. Bu dayan??ma direnme anlam?na gelmez. Yeni olan? yarat?rken kavga vermekten ve gerekirse yok olmaktan geçer.

Akademinin duvarlar?n? üniversitelerden sokaklara ta??mak bu mücadele için bir anlam ifade etmez. Mü?terek bir mücadelenin yöntemini belirlemek sana bana dü?mez.  Sokaklara sad?k kalmak gerekir. Hedefin ne oldu?u konusunda anla?mak oldukça mümkün olsa da yine bahsetti?im gibi herkes için olma hali sürekli de?i?kenlik gösteren bir ittifak meselesidir. Kar??tl?klar ve çat??malar bitene kadar sürecektir veya süreklili?i olabilir. Kar?? hegemonyan?n neoliberal kapitalizmi alt etme mücadelesi için birle?ik cepheler kurulur ve da??l?r. Unutulmamas? gereken mü?tere?in yeni olan? pe?inde olma zorunlulu?udur.

Yeni olan? kurmak için...

“Yak yak y?k yepyeni yap, uygarl??a ba? kald?ran a?klar gibi...”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pierre Pilote Authentic Jersey

 

 

 

“De?i?ir her ?eyin, kimli?in yiter.

 Devrilir duvarlar, ismini siler.

 Bura kimlerin alan?, bunlar kimlerin yalan??

 Bugün kirlenir soka??m, herkes her ?eye haz?r ve naz?r.

 Umursamayacaklar incelip kopan?!”  

Ba?l???nda mü?terek olan bir çal??man?n ba?lad??? gibi ba?layal?m. 2008 krizinin yaratt??? çalkant?l? ortam yeni neslin sokak siyasetiyle tan??mas?n? sa?lad?. Neoliberal kapitalizmin krizi ile kar?? kar??ya kald?k. Dünyan?n her yerinde, farkl? isimler koydu?umuz onlarca isyan ya?and?. Kimimiz bunlar? bir çat? alt?nda toplamaya kimimiz de çe?itli kal?plarla anlatmaya koyulduk. Üstüne analizler yap?ld?, kitaplar yaz?ld?. Akademinin suskunlu?unu bozan bu süreç, yeni tart??malar? ve yeni imkânlar? ortaya ç?kard?. Siyaset elbette buna sessiz kalmad?. Mahallemizin solcular?n?n onlarca farkl? hareketle partilerden s?yr?ld??? ve yeniyi arad??? güzel bir deneyime evrildi süreç. Sonuç? Buna erken bir yarg?da bulunup sizi k?zd?rmak istemiyorum. Öte yandan bu krizin analizi ve çözümünü bulaca??n?z sat?rlar? yazmaya da niyetim yok. Elimde böyle bir imkân da yok. Yapmak istedi?im, tüm bu tufan?n ortas?nda büyüyen gençlerin akademinin “büyüklerinden” ve politikan?n “a??r toplar?ndan” nas?l ayr?ld??? olacak. Asl?nda kendi yolculu?umu anlataca??m. Maksad?m bir nevi kendimle ve mahallemle hesapla?mak.

Mü?terek kavram? son zamanlar?n popülerlik ödülünü alabilir. Türkiye siyasetine henüz yana?m?? de?il fakat akademinin ve sol mahallemizin ilgisi buraya do?ru kay?yor. Bir grup çok k?ymetli insan?n bu i? için çabalad???n? ve tart??malar? zenginle?tirdiklerini biliyorum. Naçizane ben, mü?terek olan? ve bu mücadelenin nereye evirilece?ini kestirebildi?imizi dü?ünmüyorum. Hele ki bunun devlet alan?ndan uzak oldu?unu söylemek oldukça komik geliyor bana. Bu oldukça teorik bir tart??man?n verilmesine ihtiyaç duyuyor. Fakat benim amac?m bu yaz? dizisinde bizim mü?terek hikâyemizi payla?mak. Buyurun!

“Gideyim, yol uzun, cehenneme dek yolum var.

Yorulmam, yol olur sorunlar.”

Gezi zaman?nda üniversite yüzü görmemi? bizler için hayat mahallemiz ve liseden ibaretti. Alana ç?kt???m o an büyük bir ?eyin parças? oldu?unu hissetmi?tim. San?r?m on yedi ya??nda bir velet için bu ilkti. Fakat bugün siyaset bilimi lisans?n?n uzatmalar?n? oynayan biri için o an?n ad?n? koymak çok kolay. O zamanlarda ko?a ko?a önce Y?ld?z Siyaset’e sonra da bir partiye gitmi?tim. (Olabildi?ince isim vermeyece?im. Böylece lüzumsuz polemiklerle zaman harcamamay? hedefliyorum.) Memleketi kurtaraca??m. Aç?n önümü.

Bir ilçe örgütü toplant?s?; çok basit, çok s?radan fakat bir o kadar saçma. Bir gün, ilk gün, her ?eyin kendini aç?kça göstermesine yeter mi? Elbette! Gezi gibi bir enerjinin so?urulmas?na ve yok edilmesine ?ahit olmak bu süreci özetliyor; fakat bu süreç önemli yolda?l?klar?n ba?lamas?na vesile oldu. Mü?terek kavgam?z?n büyümesine ve geni?lemesine neden olan bir kötü ak?am... Bir simitçideki toplant?n?n sonunda bir meydanda süren ayak üstü tart??man?n dördüncü senesine gelmi? ve bir kavgaya dönü?mü? olmas?... Öyle, birinin di?erine kar?? kavgas? de?il; alay?na, hepsine, her ?eye hatta kendine bile kar??...

?lk olarak koca bir kurumun içeriden dönü?türülece?i inanc?... Ne komik ama bir o kadar da güzel. Bizim gibi ?ehrin dehlizlerinden gelenler için kitap okumak zaten o dönemlerde ba?l?yor dostlar, bunu göz önünde bulundurun. Biz o zamana kadar ya kavga ettik ya da top kafayd?k. Do?ru düzgün ders bile çal??mad?k. Mahallenin lisesi ve orada sizin için debelenen bir grup ö?retmenin iteklemesiyle ula?t???m?z yerlerde siyasetçilik oynamaya ba?lad???m?zda ya? on sekiz olmu?tu. Her ?ey size memleket için verdi?iniz kutsal bir mücadele gibi geliyor. ?nsanlar tan?yor, tart??malara giriyorsunuz. ?ki tane cümleyi üst üste getirebiliyorsan?z listelere, yönetimlere, siyasetin a??r toplar?yla toplant?lara dâhil oluyorsunuz. Tek cümle kuramay?p vekil olanlar bile var, biliyorsunuz.

Bir gün deniyor ki üniversitelerde ba??ms?z bir örgütlenme kuruyoruz. Arad???n bu san?yorsun, u?ra??yorsun. Kendin belirliyorsun her ?eyi - ne biliyorsun da neyi belirliyorsun - kendi kurdu?un ekip ile bir çat??ma süreci ba?l?yor. Deneyim diyoruz biz buna bugün. Ekip süper amatör lig zaten. Oradan il ba?kan yard?mc?s? olan da ç?kt?, ?u an ne yapt???n? bilmedi?im insanlar da. Hatta komik foto?raflarla ilçe gençlik kolu ba?kan? falan olmaya çal??t? baz?lar?. Güzel!

??ler büyüdükçe öyle a?lara dâhil oluyorsunuz ki il ba?kan? gidiyor genel ba?kan? geliyor. ?nsanlar?n gözü üstünüzde; tan?n?yor ve hedefe konuyorsunuz. Destek ve köstek! Kimsenin kavgan?n amac?n?n ne oldu?unu sorgulad??? yok. Birkaç gencin var olan bir kötülü?e kar?? elde etmek istedi?i iktidar mücadelesiydi san?r?m. Bu mücadelenin ahmakça oldu?unu anlamak bizim biraz zaman?m?z? ald?. Ondan sonras? m?? Bizden sonras? tufan! 

“O kalbi gerekirse parçalar elim

 Asla kaçmadan geri, onlar bulmadan beni

 Ko? gel bir kö?e ba??nda kesilmi? nefesim, k?s?lm?? sesim.” 

Bu partilerin programs?z ve plans?z oldu?unu, muhalefet yapma yetisinin basiretsiz ve ba?ar?s?z oldu?unu son bir y?ld?r o kadar çok dinledim ki inan?n çok s?k?ld?m. On dokuz ya??nda partilerden arkam?za bile bakmadan kaçarken ö?rendi?imiz bir ?ey varsa o da mevcut kurumlar?n muhalefet yapma niyetinin olmad???yd?. Biri kendini devlet olarak gören, elindekini asla yitirmedi?ini sanan, bitmi? ve tükenmi? bir yap?yd?. Bu yetmezmi? gibi geni? imkânlar?yla allay?p pullad??? koca gövdesini sola açarak “güvenli” liman oluyordu. Bunu kaç?rmak istemeyen sol ilk f?rsatta ona eklemleniyordu. Öte yandan renkli ve bütünle?tirici bir di?eri, Gezi sonras?nda toplumsal muhalefetin bütün bile?enleriyle hareket etmeye devam etti.  Bir dost meclisinde mü?terekleri tart??t???m?zda gördük ki renkleri solmaya yüz tutmu?. Renkli olma hali enerjiyi so?urmaktan öteye gidememi?. Etkisiz do?mu? ve böyle devam etmi?.

X partisinin hegemonyas? kar??s?nda oldu?u iddia edilen ve onun alternatifini yaratacak olan bu kurumlar?n X partisinin hegemonyas?n?n en güzide parçalar? oldu?unu bugün rahatl?kla ifade edebiliyorum. Bunu anlamak için çaba sarf etmenize gerek yok. Anla??lmas? gereken ?ey, bu yap?lar?n kendilerinin de bir rant ve korporatist a? olduklar?d?r. Sosyal veya radikal demokratik bir proje önermeleri bunu de?i?tirmiyor. ?yi niyetle bu yap?lara eklemlenenlerin de orada deneyimledikleri oldukça talihsiz fakat bu a?lar?n içine girmek bir tercihtir. Bunu yapanlar?n mevcut hegemonyaya kar?? muhalefet geli?tirebileceklerine inanmalar? ise naif bir ruhla kurulmu? hayalden öteye gidemez.

Bak?n böyle keskin yarg?larda bulunmak birço?unuza abes gelecek biliyorum. Fakat ben çok basitçe kavga ediyorum. Siyasi parti mücadelesi vererek mevcut hegemonyaya kar?? mücadele edilebilece?ine inanm?yorum. Mevcut hegemonyan?n yap??t?r?c? harc?na katk? sa?lad?klar?n? biliyorum. Art?k ne kendim ne de dostlar?m?n, bu köhne yap?larla ilerlemeye dair bir umut veya hareket geli?tiremeyece?imizi biliyorum.

Dolay?s?yla bu yap?lar?n programsal dönü?ümlere ve planl? hedeflere ilerlemesini söylemek için çabalamaya gerek yok.  Uzun süredir yürütülen dan??manl?k seanslar?nda çaba sarf etmeden siyasetin a??r toplar?na anlatt???m?z ?eyler bunlar. Ekibimiz bunu y?llard?r yap?yor. Adalet temelli, e?itlik odakl?, birle?tirici, bütünle?tirici ve herkes için olan?n yeni oldu?u falan yok. Yüz y?llar?n s?k?c? tart??mas? bunlar. Çözümsüz ve etkisiz. Onlar bunu dinlemekten keyif al?yorlar. Muhtemelen dima?lar?nda heyecanl? birkaç genç olarak yer etmi?iz oluyoruz. Bizim yapt???m?z yenilmi?lere el uzatmak. Tutarlarsa kendileri kazan?r. Fakat mü?terek pe?inde olanlar, onlar?n siyaset alan?n? Gezi’de y?kal? çok oldu. Sokaklar?n çocuklar?, ayd?nlar?n soyut kavramlar siyasetinin üstünü çoktan çizdi. Sadece bunu kabul etmek için biraz zamana ihtiyaç var.

“Dile?im ondan m? yorgan de?il ormand?r?

  Korkar ki yaz, esmekte çoktand?r.”

Soyut kavramlar demi?ken ?u mevcut hegemonya meselesini çok k?sa açal?m. Burada bahsetti?im ?ey R’nin liderli?i de?il. Neoliberal kapitalizmin toplumsal ili?kilerdeki kurucu üstünlü?ü ve sürekli bu ili?kileri güçlendirmek için kullanmak zorunda oldu?u ayg?tlar. Yani, olay bizi kimin yönetti?i de?il, bizim niçin ve nas?l yönetildi?imizdir. Bizim için biçilmi? rollerin neler oldu?u ve bu rolleri uygulamam?z için bize kar?? hangi pratikleri kullanacaklar?d?r. Mevcut hegemonik proje muhafazakâr totaliterlikle bütünle?mi? olabilir fakat yar?n refahla sarmalanm?? demokrat bir buket gibi olmayaca??n? göstermez.

??te mevcut hegemonyaya kar?? mücadele, yönetilme haline ve toplumsal rollere kar?? ç?kmakla ba?lar. Toplumsal ili?ki dedi?imiz ?eyin tamam?na kar?? gelmek, ekonomik ili?ki biçimlerinden tutun da kültüre ve dile kadar geni? bir mücadele a?? kurmak, toplumun dönü?ümünü bütüncül bir ?ekilde önce kendimizden ba?layarak gerçekle?tirmeye cüret etmekten geçer.

Pe?inde oldu?umuz ?ey bu a??n kurulmas?. Birlikte bir ?eyleri ba?aracak olan organizasyonlar birli?i gibi bir a??n yarat?lmas? benim nihai hedefim de?il. Post kapitalizm gibi haval? laflarla mü?terek politikalar önerisi verme niyetinde de de?ilim. Bunun için Pierre Dardot ve Christian Laval ikilisine bakabilirsiniz. Tabi önerilerini uygulayacak özneler ve kurumlar bulabilmi?lerse... 

Bizim pe?inde oldu?umuz mü?terek, köhnemi? ili?kilerin y?k?lmas?yla ba?l?yor. Dolay?s?yla serimizin ilk bölümünde mevcut partilerin hepsinin yetersizli?ine dikkat çekerek ba?lad?k.

Mü?terek bir mücadelenin hedefi, var olan hegemonyaya kar?? olan? kurmak için yeni pratikler aramak. Tek ba??na oldukça de?erli, fakat bir arada gerçekle?tirmeleri gereken oldukça fazla i? olan onlarca mü?terek pratik var. Dedi?im gibi mü?tereklerin teorik ve pratik tart??mas?na bu serinin ilerleyen bölümlerinde de keskin bir tav?rla girmeyece?im. Amac?m kendime ve mahalleme kar?? ç?kmak. Bu tart??may? mü?terek pratiklerin kurulu?u için belirli bir düzene oturtmak. Bütüncül bir yakla??mla toplumun k?lcal damarlar?na s?zacak bir praksisin kurulu?una ba?lamak. Önce y?k?m, hafriyat?m?z çok.

Kavga ba?lad?! Birlikte devam edecek...    

 

“?z b?rakaca??z biz hayata, tohumlara fayda.

Bak akm?yor nehirler,

Buras? fazla tehlikeli sen yetilerini belirle.”

 Uchenna Nwosu Womens Jersey