UNIVERSUS

 

AGORA

 

Etkinlik Raporu

 

 

 

“Devrim Fikri Üzerine”

 

Dr. Ali Yalç?n Göymen

 

 

 

Tarih: 22 Mart 2018

 

UNIVERSUS AGORA’n?n ilk etkinli?ine “devrim fikri üzerine” yeniden dü?ünmeye ça??ran akademisyen Ali Yalç?n Göymen konuk oldu.  Etkinlikte güncel siyasetin kriz halinden ç?k?? yollar?n?n mümkün olup olmad??? üzerine tart??malar yürütüldü. Ali Yalç?n Göymen’in ?ubat 2018 tarihinde Habitus Kitap taraf?ndan yay?mlanan ‘Devrim Fikri Üzerine’ adl? kitab?n?n içeri?i üzerine bir sunum gerçekle?tirildi.

 

Yabanc?la?ma kavram?n?n analizi ve devrimci öznenin yabanc?la?m?? insan?n mevcut ko?ullar içerisinde bir reddedi?i ile kurulacak oldu?u ve bu reddedi?in efsunlu bir an olmad???n?n alt? çizildi. Bu ba?lamda Marx’?n kavramlar?na geri dönerek yeniden dü?ünü?ün yarataca?? imkanlar sorguland?.

 

Çal??man?n temel argüman? olarak devrimci öznenin kurulu?unun zorunluluk oldu?u fakat mevcut krizlerin bir sonucu olarak kendili?inden ç?kmayaca?? belirtildi. Temsiliyet ve demokrasi, ekolojik kriz ve cinsiyet e?itsizli?inin bütüncül anlamda yeni devrimci öznenin a?mak zorunda oldu?u temel meseleler oldu?u vurguland?.

 

Etkinlik kapsam?nda mü?terekler literatürü irdelendi ve mü?terekler siyaseti üzerine dü?ünmeye davet edildi.

 

 

 

 Ryan Tannehill Authentic Jersey