İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

UNIVERSAL US SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni; üyelerimizin, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın, destekçilerimizin, abonelerimizin ve paydaşlarımızın kişisel verilerinin, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Universal Us Sosyal Araştırmalar Merkezi (Universus) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebileceğine dairdir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Universus tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Universus’un üyelik ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Universus tarafından yapılan etkinliklerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi, tanıtılması ve organizasyonu için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Universus tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi
 • Universus’un ve Universus’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temin edilmesi
 • Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Universus tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

 • Universus’un üyelik ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Universus tarafından yapılan etkinliklerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi, tanıtılması ve organizasyonu için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Universus tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz, ortaklarımız ve kamu kurumları tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi
 • Universus’un ve Universus’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temin edilmesi
 • Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Universus’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

 • Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini;

 • Yazılı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
 • Güvenli elektronik imza,

Mobil imzai

 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak

veri sorumlusuna iletebilir.

Söz konusu işlemlerde ayrıca bir maliyet doğması halinde bu tutar ilgili mevzuat uyarınca başvurana yanısıtılır.

Kişisel veriler hususunda veri sorumlusuna başvurmak için, ilgili kişilerin Universus’un e-posta adresi olan bilgi@uni-versus.org adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-posta göndermeleri rica olunur:

 • Ad-soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler.

Bahsedilen yollarla gönderilmeyen ve yukarıdaki şartları içermeyen gönderiler dikkate alınmayacaktır.